ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Pálma 99 Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által működtetett és üzemeltetett www.sutode.hu honlapon történő pékáru rendeléskor megadott adatok kezeléséről és az érintettek jogairól és azok érvényesítéséről.

 

A Honlap használatának megkezdésével a Honlapra látogató felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) foglalt valamennyi feltételeit, ezért kérjük, hogy a Honlap használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

 

1.) Adatkezelő adatai:

Az adatok kezelője a Honlapot üzemeltető Pálma 99 Kft.

 

Postázási cím:   1142 Budapest, Kassai utca 81.

Cégjegyzékszám:          01-09-683614 Fővárosi Cégbíróság

E-mail cím:       rendeles@sutode.hu

Telefonszám:    +36/30-3855433

 

2.) Felhasználók általl kifejezetten megadott adatok kezelése

Honlapok használata során

A Felhasználók rendelés leadása közben, illetve a regisztráció során vagy egyszerűen csak a Honlap használata közben lehetőségük van megadni adataikat, hogy a Honlap szolgáltatásait igénybe tudja venni. Az oldalon való rendelés leadása közben nem szükséges a regisztráció, de a személyes adatok tárolása ugyanúgy szükséges a rendelés kiszállítása miatt.

 

Rendelés leadása közben a következő személyes adatok megadása szükséges:

Teljes név

E-mail cím

Telefonszám

Szállítási cím (Város vagy kerület, utca, házszám, épület, emelet, ajtó, csengő)

 

Regisztráció közben a következő személyes adatok megadása szükséges:

Teljes név

E-mail cím

Telefonszám

Szállítási cím (Város vagy kerület, utca, házszám, épület, emelet, ajtó, csengő)

Jelszó

 

3.) Adatkezelés célja és időtartalma

Az Adatkezelő a Honlapon elérhető szolgáltatások nyújtásához és a Honlapok felhasználói élmény javításának kapcsán a következő célokra használja fel az adatokat:

A Honlapon történő regisztráció és rendelés során: Az adatkezelés célja: a Honlapon elérhető szolgáltatások biztosítása, a Honlap üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, a megrendelés teljesítése céljából az adatok tárolása a későbbi számlázás érdekében.

Felhasználói adatok nem kerülnek törlésre azonnal a rendelés után, hiszen a számlázáshoz és későbbi jogvitákhoz szükség van rá, így azok 1 évig tárolásra kerülnek. A Felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy a jelenlegi szabályozások alapján az adatait 1 évre visszamenőleg tárolhatjuk.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a Honlapon történő rendelés esetén addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles. Adatkezelőre vonatkozó megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a Számvitelről szóló C. törvény 169. §-a alapján az Adatkezelő a Felhasználó számviteli bizonylaton szereplő nevét és lakcímét 8 évig, kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából megőrzi.

 

4.) Személyes adatok kezelése

A regisztráció és a rendelés során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Honlapon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

5.) Adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:

Olivier IT Services Kft., 1145, Budapest, Laky Adolf utca 21., telefon: 30 3855433

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

 

6.) A Felhasználó jogai

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben a rendeles@sutode.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1142 Budapest, Kassai utca 81., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és az email cím, vagy ennek hiányában a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, e-mailben, illetve postai úton válaszol.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén a rendeles@sutode.hu e-mail címen vagy a 1142, Budapest, Kassai utca 81. címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és az email cím, vagy ennek hiányában a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

 

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – a rendeles@sutode.hu e-mail címen vagy a 1142, Budapest, Kassai utca 81. címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és az email cím, vagy ennek hiányában a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

7.) A Felhasználóktól független nem személyes adatok gyűjtése – A Honlap használata közben gyűjtött adatok.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

 

A Honlap látogatással és az Adatkezelési tájékoztatóban leírtak elfogadásával (az Elfogadom gombra kattintva) valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

 

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Honlapok használata során generálódnak és, amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Honlap látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

 

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az általa igénybevett Adatfeldolgozó(k) férnek hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

 

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:

 

Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Honlap küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

 

Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a Honlap felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 111.222.44.02), a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa és verziója, a domain név, ahonnan a felhasználó a Honlapra látogatott, valamint a felhasználó által, a Honlapon belül meglátogatott aloldalak, a Honlapon megnézett tartalmak.

 

Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Honlapok azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

 

8.) Hogyan használjuk ezeket a nem személyes adatokat?

A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

 

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Honlapot megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Honlap látogatási adatok nyomon követése, és a Honlap használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az Adatkezelő személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a Honlapon), illetve jelszava megjegyzése céljából is felhasználhatja.

 

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Honlapok funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Honlap teljes használatáról.

 

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Honlapok használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

 

9.) Cookie-k kikapcsolása

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Honlapok használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

 

Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a Honlapon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, és a Honlap felhasználó élményt sem tudja így az Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani.

 

10.) Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

 

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

 

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

 

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Honlapon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

 

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a Honlapról. Ha saját számítógépéről látogatja oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Ön nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések, stb.) végrehajtani.

 

11.) Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk a rendeles@sutode.hu e-mail címre, vagy az 1142, Budapest, Kassai utca 81. címre.

 

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) bíróságnál.

 

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

 

12.) Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

 

Budapest, 2020. március 16.